5502 Sok. No:15 Söğüt Sanayi Sitesi Çamdibi / Bornova / İzmir

İş güvenliği ve çalışan sağlığı konusunda en ideal ürünü sunuyoruz.

Kimyasal tehlikelerde güvenlik yönetiminin temel ilke ve kuralları ile bu kapsamda yürütülecek çalışmalar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca çıkarılan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ” te tanımlanmıştır.

Kimyasallar yaşamımızın bir parçasıdır. Her yıl dünyada tarımda kullanılan kimyasal maddeler, gıda katkı maddeleri, ilaçlar, enerji üretiminde kullanılan yakıtlar, kimyasal tüketim maddeleri gibi en az 400 milyon ton kimyasal madde üretilir. Kimyasalların üretilmesi ve kullanımı gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün ülkelerin ekonomik gelişmelerinde temel etmendir ve yaşamımızı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyerek yaşam kalitesini artırır. Buna karşın, gerekli önlemler alınmadığında kimyasallar sağlığa ve çevreye zarar verebilir.

Kimyasallar çözücü olarak temizlikte, katkı maddesi veya inceltici olarak boyalarda ve cilalarda, derişik maddelerin ve karışımların seyreltilmesinde, gaz halinde kaynak işlerinde, soğutmada ve anestezide kullanılır. Okullarda, laboratuarlarda, araştırma merkezlerinde, resmi dairelerde ve evlerde az ya da çok miktarlarda kimyasal kullanılır.

Kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun olanaklı olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin risklerinden korunması için gerekli bütün önlemleri almak işverenin yükümlülüğüdür.

İşveren bu kapsamda işyerinde kullanılan bütün kimyasalların bir listesini hazırlayacak, güvenlik bilgi formlarından (MSDS) yola çıkarak, sağlık ve güvenlik için tehlikeli olanları ayıracak; tehlikeli kimyasallar arasında tehlikeleri anında alınacak önlemler ile önlenebilecek olanların tehlikelerini bu önlemleri hemen uygulamaya sokarak önleyecek; anında önlem alınamayan tehlikeli kimyasalların risklerini analiz edecek, gerekli önlemleri belirleyecek ve uygulamaya sokacaktır.

Koruyucu ve Önleyici Önlemler

Risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için;
• Kimyasalın zararsız veya daha az zararlı olan bir kimyasal ile değiştirilmesi
• Etkinliğin doğası bu yönteme izin vermediğinde: ortama tehlikeli kimyasal etken yayılımını önleyen veya en aza indiren uygun çalışma süreçleri ve mühendislik önlemleri tasarlanmasını ve kullanılması

• Uygun teçhizat ve malzeme kullanılması
• Risk kaynağına yönelik toplu korunma önlemleri uygulanması
• Bireysel korunma donanımı kullanılması
• Bu önlemlere ek düzenli sağlık izlemi yapılması gerekir.

Riskleri önlemenin veya en aza indirmenin en iyi yolu zararlı kimyasalı zararsızla veya daha az zararlı olanla değiştirmektir. Bir kimyasal yerine geçirilen başka bir kimyasalın aynı işlevi görmesi, kolay elde edilebilir ve sağlığa zararsız veya daha az zararlı olması gerekir. Değişimin olanaklı olmadığı durumlarda tehlikeli kimyasalların koruyucu önlemler ile kullanılması gerekir. Tehlikeli kimyasalın çalışma ortamına yayılmasını önleyen veya en aza indiren çalışma sistemleriyle iyi bir işyeri tasarımı yapılmalıdır. Bunlarla beraber uygulanacak olan, çalışma yöntemleri ve uygulamaları ile çalışanların maruz kaldıkları riskler azaltılır.

Bu yöntemler yeterli olmadığında, kişisel koruyucu kullanılması sağlanır. Kişisel koruyucular amaca uygun seçilmelidir. Çalışanlar kişisel koruyucuları niçin ve nasıl kullanacakları, bakımını nasıl yapacakları, kullanmadıklarında ne tür sorunlar ile karşılaşabilecekleri gibi konularda eğitilmelidir. Kişisel koruyucuların doğru kullanılıp kullanılmadığı denetlenmelidir.

Çalışanların Enforme Edilmeleri ve Eğitilmeleri

Çalışanlar ve temsilcileri işyerindeki, çalışma birimlerindeki veya işlerdeki kimyasalların sağlık ve güvenlik riskleri ve bunlardan korunmak için alınan önlemler hakkında eğitilmelidir. İşe girişte, düzenli aralıklarla, iş değişikliği olduğunda ya da yeni bir kimyasal kullanılmaya başlandığında bu eğitimler yinelenmelidir. Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek enformasyon ve eğitim, risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin düzeyi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimatlara ve değişen koşullara göre güncellenmiş yazılı enformasyonla desteklenmiş olmalıdır.

İroni Özel Kimyasallar ve Mühendislik Hizmetleri olarak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak bizim için en önemli konudur. Kimyasalların olumsuz etkilerinden çalışanların korunmaları için kimyasal güvenlik yönetimine önem veriyoruz. İş güvenliği ve çalışan sağlığı konusunda en ideal kimyasal ürünleri geliştirmek için üretim ve ya bakım bölümünüz ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Bunun için mail telefon ya da whatsapp hattımıza hemen bağlantıya geçin.

 

Kaynakça:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130812-1.htm

http://casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/88/dosya-88-528.pdf